งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เข้าสู่เว็บไซต์มูลนิธิโครงการหลวงกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ