รางวัลและความสำเร็จ

  • พุทธศักราช 2531
รางวัลแมกไซไซ(Ramon Magsaysay Award) สาขาความเข้าใจระหว่างประเทศ (International Understanding)
  • พุทธศักราช 2535
เหรียญทองประกาศเกียรติคุณด้านสิ่งแวดล้อมจากองค์การสหประชาชาติ โดยผู้อำนวยการใหญ่โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองสดุดีพระเกียรติคุณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2535 ในฐานะที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจดีเด่น เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • พุทธศักราช 2537
รางวัลเหรียญทองเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณด้านการป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด (Award of Appreciation in Recognition of Outstanding Contributions in the Field of International Drug Control) โดยโครงการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ (The United Nation International Drug Control Program-UNDCP) ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2537 เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในด้านการพัฒนาทางเลือกตามแบบโครงการหลวง เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาให้ดีขึ้น
  • พุทธศักราช 2546
รางวัลโคลัมโบแพลน ในสาขาองค์กรที่แก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นได้สำเร็จ 
  • พุทธศักราช 2549
รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ (Human Development Lifetime Achievement Award - UNDP ) โดยสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) : ซึ่งเลขาธิการสหประชาชาติ (UN) ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549
  • พุทธศักราช 2562
รางวัล “Belle Berry Awards Angel” จาก China Good Agri Products Development and Service Association ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในฐานะเป็นโครงการที่ผลิตสตรอว์เบอร์รีเพื่อสร้างรายได้ เพิ่มคุณภาพชีวิตแก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน
  • พุทธศักราช 2562
รางวัลการประกาศเกียรติคุณ การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำและยั่งยืน” ดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • พุทธศักราช 2562
รางวัลการประกาศเกียรติคุณ การประเมินการกักเก็บคาร์บอนของการปลูกป่าบนพื้นที่สูง ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ภายใต้โครงการ Low Emission Supporting Scheme ประเภท การจัดการป่าไม้ และพื้นที่สีเขียวขององค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก(องค์การมหาชน)
 

รางวัลแมกไซไซสาขาความเข้าใจระหว่างประเทศรางวัลโคลัมโบแพลน สาขาองค์กรที่แก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นได้สำเร็จ

 

รางวัล “Belle Berry Awards Angel” 

 

รางวัลการประกาศเกียรติคุณ การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำและยั่งยืน”รางวัลการประกาศเกียรติคุณ การประเมินการกักเก็บคาร์บอนของการปลูกป่าบนพื้นที่สูง ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง