โครงการหลวงโมเดล


เป็นเวลากว่า 50 ปี ที่มูลนิธิโครงการหลวง โครงการในพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อขจัดปัญหาการปลูกฝิ่น พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวเขา ให้มีความอยู่ดี กินดี รวมทั้งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบนพื้นที่สูงของประเทศไทยให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ ปลอดภัย และมีความมั่นคง

โครงการหลวงโมเดล หรือ 6 แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาพืชทางเลือกทดแทนฝิ่นอย่างสันติวิธี ที่นำไปสู่ความสำเร็จจนได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและนานาชาติ ว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

ภายใต้การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน รักษา และต่อยอดไปสู่ความยั่งยืน ดังพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สร้างประโยชน์ทั้งแก่ชาวเขา ชาวเรา ชาวโลก ในการดำเนินการจะพัฒนาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ จัดระบบการเรียนรู้ทางไกล การฝึกอบรม และการศึกษาวิจัยขั้นสูงสำหรับนักวิชาการ นักพัฒนาพื้นที่สูงทั้งในภูมิภาคอาเซียน และภูมิภาคอื่น