สัญลักษณ์องค์กร
สัญลักษณ์ของมูลนิธิโครงการหลวง คือ
รูปภูเขาซ้อนกัน มีมงกุฎครอบ อุณาโลมอยู่ข้างบน
และมีคำว่า  “มูลนิธิ”  ประกอบอยู่ในวงกลมด้วย ภายใต้วงกลมมีชื่อ  “โครงการหลวง”