คณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง


เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงชุดใหม่ 12 ตำแหน่ง เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด มูลนิธิโครงการหลวง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ตามพระราชประสงค์ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดังต่อไปนี้


1.  นายจรัลธาดา กรรณสูตประธานกรรมการ
2.  พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์  สุขวิมลรองประธานกรรมการ
3.  พันโท สมชาย  กาญจนมณีรองประธานกรรมการ
4.  พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์กรรมการรและเลขาธิการ
5.  พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพกรรมการ
6.  นายกฤษณ์  กาญจนกุญชรกรรมการ
7.  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ  วนิชย์ถนอมกรรมการ
8.  พลอากาศเอก อำนาจ  จีระมณีมัยกรรมการ
9.  พลเอก จักรภพ  ภูริเดชกรรมการ
10. พลอากาศโท ภักดี  แสง-ชูโต กรรมการและเหรัญญิก
11. คุณหญิงจันทนี  ธนรักษ์กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก