คณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง


เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ประกาศ ตั้งแต่งคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงชุดใหม่ 13 ตำแหน่ง เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการหลวง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ตามพระราชประสงค์ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดังต่อไปนี้


1.  นายจรัลธาดา กรรณสูตประธานกรรมการ
2.  พลอากาศเอก สถิตพงษ์  สุขวิมลรองประธานกรรมการ
3.  พันโท สมชาย  กาญจนมณีรองประธานกรรมการ
4.  พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์กรรมการ
5.  พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพกรรมการ
6.  นายกฤษณ์  กาญจนกุญชรกรรมการ
7.  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ  วนิชย์ถนอมกรรมการ
8.  พลอากาศเอก อำนาจ  จีระมณีมัยกรรมการ
9.  พลเอก จักรภพ  ภูริเดชกรรมการ
10. พลอากาศโท ภักดี  แสง-ชูโต กรรมการและเหรัญญิก
11. คุณจันทนี  ธนรักษ์กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
12. พลเรือเอก ปวิตร  รุจิเทศกรรมการและเลขาธิการ(แต่งตั้งวันที่ 11 มิ.ย. 2561)