ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

 มูลนิธิโครงการหลวงได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 4 ด้าน คือ

 1. การดำเนินงานภายในศูนย์ฯ
  1) การสาธิตการปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร และบุคคลภายนอก
  2) การควบคุมคุณภาพผลผลิตของเกษตรกร
  3) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการตลาด
 2. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร
  1) การส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
  2) การส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร เพื่อการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและเป็นรายได้เสริม
 3. การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
  1) สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อพึ่งตนเองในรูปแบบต่างๆ
  2) สนับสนุนให้เกษตรกรมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบในการดูแลสิ่งสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ
  3) การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ
 4. ประสานและร่วมมือกับภาคราชการและเอกชนในการพัฒนาด้านต่างๆ
  เพื่อประสานความร่วมมือกับภาคราชการ องค์กรส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการพัฒนาด้านต่างๆ อาศัยกลไกของคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ซึ่งมีผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเป็นประธาน คณะทำงานประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์การบริหารส่วนตำบลในท้องถิ่น

   

ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวง มีทั้งหมด 39 แห่ง ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน พะเยาและตาก มีความมุ่งมั่นที่จะนำองค์ความรู้และสิ่งใหม่ๆไปพัฒนาชุมชนชาวเขาในพื้นที่โครงการหลวงให้ก้าวหน้าและยั่งยืน และมีความพร้อมที่จะเป็นฐานการเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทย รวมทั้งยินดีที่จะให้ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชุมชนบนพื้นที่สูงของนานาประเทศ ตามคำขวัญของโครงการหลวงที่ว่า

"โครงการหลวง ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก"


<< ที่ตั้งของ สถานีวิจัย/เกษตรหลวง และ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง >>