หลักการดำเนินงาน

วิธีการขับเคลื่อนการพัฒนาที่นำไปสู่ผลสำเร็จของโครงการหลวง


เข้าใจ : วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวเขาละบริบทบนพื้นที่สูง

เข้าถึง: ชุมชนพื้นที่สูงและบริบททางสังคม

พัฒนา: จากพื้นฐานของปัญหาและความต้องการของชุมชนบนพื้นที่สูง