มาตรฐานการผลิต


โครงการหลวงมุ่งเน้นการผลิตพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย เน้นการใช้สารชีวภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม โดยควบคุมการผลิตในทุกขั้นตอนอย่างเข้มงวด ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลตั้งแต่แปลงผลิตของเกษตรกรชาวเขา จนถึงส่งมอบแก่ผู้บริโภค ปี 2566 ได้การรับรองมาตรฐาน 9 มาตรฐาน มีแบ่งเป็นมาตรฐานอาหารปลอดภัยด้านพืช 4 มาตรฐาน รวม 11,313 ราย และมาตรฐานอาหารปลอดภัย ด้านสัตว์ 5 มาตรฐานผลิตผล ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง จึงได้รับความเชื่อมั่นและการยอมรับในเรื่องของคุณภาพ และรสชาติที่ดี-อร่อย สินค้ามากกว่า 1,700 รายการ ออกจำหน่ายภายใต้ “ตราโครงการหลวง”

สำหรับระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อให้ผลผลิตของเกษตรกรที่มีความเป็นมาตรฐานที่ดี ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงมีศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง ในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง GMP และ HACCP ทำหน้าที่ในการคัดและควบคุมคุณภาพผลผลิตส่วนกลาง รวมทั้งพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพผลผลิตไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุกแห่ง ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จำนวน 29 แห่ง สามารถส่งผลผลิตตรงจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงไปยังลูกค้าโดยผลผลิตมีคุณภาพเช่นเดียวกับการส่งจากศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงส่วนกลาง ทำให้สามารถย่นระยะเวลาและลดต้นทุนการขนส่งลง
 

ผลิตผลโครงการหลวง