ศึกษาดูงาน

หลักเกณฑ์การศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการหลวง

  • การเข้าชมเป็นหมู่คณะ หน่วยงานยื่นหนังสือขอเข้าศึกษาดูงาน ล่วงหน้า 15 วัน
  • กรณีศึกษาดูงานและเข้าพัก ล่วงหน้า 30 วัน นำส่งเอกสารมาที่มูลนิธิฯ รายละเอียดดังนี้

1. ทำหนังสือ เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง โดยระบุสถานที่ วันที่ เวลา จำนวนคณะที่จะเข้าศึกษาดูงานให้ชัดเจน และเบอร์โทร ผู้ประสานงาน (มือถือ) เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างเดินทางเข้าพื้นที่ศึกษาดูงาน อีเมล์ LC@royalproject.org


2. มูลนิธิฯรับเรื่อง :แผนกธุรการลงทะเบียนรับ และแผนกประชาสัมพันธ์ประสานงานเบื้องต้นกับคณะศึกษาดูงาน และพื้นที่ศึกษาดูงาน

3. จัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติเข้าศึกษาดูงาน ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง

4. ตอบกลับผลการพิจารณาเพื่อทราบ

 สอบถามเพิ่มเติมที่ แผนกประชาสัมพันธ์ โทร. 053-324002 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.