ผลิตผลโครงการหลวง

ปลาสเตอร์เจียนสด

กลุ่มผลผลิต : ประมงและปศุสัตว์

รายละเอียด :

เป็นปลาน้ำจืดที่เลี้ยงในน้ำไหล ที่ใสสะอาด และมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 18-24 องศาเซลเซียส ขายตามน้ำหนัก (กิโลกรัม)