องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 8/2566

 11 พ.ค. 2566 19:01   


วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร โครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่  ครั้งนี้ได้มีการรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอด้านการส่งเสริมอาชีพทดแทนฝิ่น และการทำไร่เลื่อยลอย ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ เกิดผลดีเห็นเป็นรูปธรรมในขณะนี้ ได้แก่ การส่งเสริมเสาวรส โดยมูลนิธิโครงการหลวงได้คัดเลือกพันธุ์ที่ผ่านการวิจัยทดสอบแล้วว่าเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพอากาศ ได้แก่ พันธุ์อาร์พีเอฟ 1 และพันธุ์ไทนุง ซึ่งขยายพันธุ์ด้วยวิธีการผลิตต้นกล้าปลอดเชื้อไวรัส ทำให้ผลผลิตดีและมีคุณภาพ ใช้เวลาในการปลูกจนถึงออกผลประมาณ 24 สัปดาห์ ระบบการปลูกยังไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกบนค้างไม้ไผ่ วัสดุธรรมชาติหาได้ในพื้นที่ ปัจจุบันมีเกษตรกรปลูกเสาวรสจำนวน 86 ราย สร้างมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท นอกจากนี้ยังต่อยอดสู่การแปรรูปเสาวรสเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยกลุ่มแม่บ้านผลิตเป็นเยลลี่กัมมี่เสาวรส เปลือกเสาวรส 3 รส และเมล็ดเสาวรสจี๊ดจ๊าด เริ่มจำหน่ายในแหล่งชุมชนและตลาดใกล้เคียง และขณะนี้ยังมีการทดสอบไม้ผลอื่น ๆ ที่ให้ผลผลิตเร็ว จำหน่ายได้ง่าย ได้แก่ มะละกอ ฝรั่ง เพื่อเป็นทางเลือกแก่เกษตรกร สนองในพระราชปณิธานประเทศชาติมั่งคง ประชาชนมีความสุข ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสืบสานแนวทางพระราชทานภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   

  

บ่ายของวันเดียวกัน พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้ตรวจเยี่ยมโรงผลิต ชีวภัณฑ์ในบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ ด้วยนโยบายการปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโครงการหลวงจึงส่งเสริมชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช โดยขณะนี้สามารถผลิตชีวภัณฑ์ฟีโรด้วงหมัดผักได้จำนวนมากเพียงพอที่จะจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป ในช่องทางออนไลน์โครงการหลวง และมีจำหน่ายที่ร้านโครงการหลวงสาขาคำเที่ยง เชียงใหม่ 

   

 ข่าวสารและกิจกรรม อื่นๆ