องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรนานาชาติ

 11 ก.พ. 2567 13:10   


วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2567 มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดหลักสูตรการอบรมแก่ผู้สนใจจาก 8 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ราชอาณาจักรภูฏาน สหภาพเมียนมา กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนปาล ศรีลังกา และประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 34 คน

 

ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติครั้งนี้ เป็นหลักสูตรที่ 3 ในจำนวน 5 หลักสูตรเรียนรู้งานโครงการหลวง ที่ต่อยอดจากการนำเสนอรูปแบบการพัฒนาพื้นที่สูงของโครงการหลวงในเวทีประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 66 ณ สาธารณรัฐออสเตรีย เมื่อปีที่ผ่านมา เพื่อเปิดให้นานาประเทศมาร่วมศึกษาเรียนรู้งานโครงการหลวง โดยหลักสูตรแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูงในปัจจุบันเพื่ออนาคตที่ดีนี้ มีระยะเวลารวม 5 วัน นับตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ โดยมีการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรของโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และวิทยากรพิเศษ ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลผลิตทางการเกษตรรายใหญ่ของประเทศออสเตรเลีย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ และการทัศนศึกษาในพื้นที่ดำเนินงานของโครงการหลวง ได้แก่ แปลงเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรปกาเกอะญอ บ้านเมืองอาง ชุมชนต้นแบบการผลิตผักอินทรีย์ การทำปุ๋ยจากไส้เดือนดินเพื่อบำรุงต้นพืชและเพิ่มธาตุอาหารทางดิน การผลิตชีวภัณฑ์ป้องกันการกำจัดศัตรูพืช ในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ และการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ได้แก่ แปลงเพาะปลูกพืชผักของเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง และร้านโครงการหลวงสาขาแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการทำงานพัฒนาในประเทศของตน สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเจตจำนงของสหประชาชาติต่อไป

 

 

และในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เลขาธิการ และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม จากนั้นได้กล่าวแก่ผู้เข้าร่วมอบรมใจความว่า จากอดีตถึงปัจจุบัน มูลนิธิโครงการหลวงยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัย โดยดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อให้สอดรับกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจในผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่มาจากการส่งเสริมเกษตรกรของโครงการหลวง ซึ่งผ่านกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวมาตรฐานตามข้อกำหนดสากล อีกทั้งยังสนับสนุนให้ชุมชนโครงการหลวงดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม พอเพียง มุ่งสู่การเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำ และอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงได้อย่างยั่งยืน องคมนตรียังได้ร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลด้านการเกษตรของแต่ละประเทศ และแนวคิดเพื่อนำสู่ความสำเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืน

  


 ข่าวสารและกิจกรรม อื่นๆ