องคมนตรีเยี่ยมชมฟาร์มเบอร์รีอินทรีย์ ณ เมืองลูสดอร์ฟ สาธารณรัฐออสเตรีย

 19 มี.ค. 2567 04:39   


วันที่ 18 มีนาคม 2567 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เลขาธิการ และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เกษตรกรของมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ มหาชน) เดินทางไปศึกษาดูงานยังฟาร์มเบอร์รี่อินทรีย์ Biobeerengarten Hummel ณ เมืองลูสดอร์ฟ ซึ่งเป็นเมืองในเขต Melk ในรัฐออสเตรียตอนล่างของสาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งเป็นฟาร์ม 1 ใน 3 แห่งของพื้นที่แห่งนี้ที่ทำการเกษตรในระบบอินทรีย์ โดยแต่เดิมนั้นได้ทำสวนเกษตรในลักษณะผสมผสานระหว่างการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 ได้ปรับเปลี่ยนเป็นการเพาะปลูกพืช และผลไม้กลุ่มเบอร์รี่ จนในปี ค.ศ. 2005 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นฟาร์มอินทรีย์อย่างเป็นทางการ โดยตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ปีที่ผ่านมา ได้พัฒนาผลิตผลและสินค้าแปรรูปการเกษตรตามแนวทางเกษตรอินทรีย์อย่างสม่ำเสมอ ผลผลิตหลักของฟาร์ม ได้แก่ ราสเบอร์รี บลูเบอร์รี โกจิเบอร์รี เคพกูสเบอร์รี องุ่น มินิกีวี เป็นต้น นอกจากผลผลิตสดยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูป ได้แก่ แยมเบอร์รี ผลไม้แปรรูป น้ำส้มสายชู ไวน์หวาน ช็อคโกแลตผสมเบอร์รี และสุราหมักจากราสเบอร์รี หรือ “Weinviertel organic raspberry storm” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในท้องถิ่นในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้สร้างการตระหนักในความสำคัญของการผลิตพืชปลอดภัย ซึ่งส่งผลทั้งต่อผู้บริโภค รวมทั้งยังเป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน โดยคณะเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเกษตรกรของโครงการหลวงได้คำแนะนำจากเกษตรกรเจ้าของฟาร์ม ในการถ่ายทอดประสบการณ์การผลิตพืช โดยเฉพาะผลไม้ตระกูลเบอร์รีในระบบอินทรีย์ ซึ่งโครงการหลวงเป็นองค์กรสำคัญของประเทศไทย ที่เริ่มวิจัยและพัฒนาพืชปลอดภัย ในการผลิตพืชอินทรีย์ของโครงการหลวง โดยในปี พ.ศ.2545 เริ่มการส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง นอกจากนี้ยังเน้นการผลิตไม้ผลเขตหนาวแบบไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช้พันธุ์พืช GMOs การใช้วัสดุธรรมชาติ และข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพบนที่สูง เพื่อเพิ่มความทนทานต่อโรคและแมลง รวมถึงการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ซึ่งเป็นฐานสำคัญของการพัฒนาในระบบอาหารปลอดภัย โดยเกษตรกรที่ผลิตในระบบอินทรีย์ปัจจุบันมีจำนวนกว่า 800 คน สัดส่วนของผลผลิตผักอินทรีย์ที่ส่งจำหน่ายมากกว่า 1,369 ตัน คิดมูลค่าประมาณ 45 ล้านบาท นอกจากผักแล้วยังมี กาแฟ และชา ซึ่งเป็นพืชที่ผลิตในระบบอินทรีย์โดยเกษตรกรบนพื้นที่สูงเช่นกัน และในปี พ.ศ. 2565 มูลนิธิโครงการหลวงยังได้รับพระราชทานพืชตระกูลเบอร์รี ได้แก่ บลูเบอร์รี แบล็คเบอร์รี สตรอว์เบอร์รี และราสเบอร์รี่ จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ขยายพันธุ์โดยการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและแยกหน่อ นำไปปลูกทดสอบในโรงเรือนโรงเรือนสิริวัณณวรี Botanical Garden ของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง และที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยทำการศึกษาการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิต ซึ่งในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับปรุงผลผลิตเพื่อขยายผลสู่การส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรในอนาคตต่อไป

 ข่าวสารและกิจกรรม อื่นๆ