องคมนตรีมอบโล่และเกียรติบัตรในโครงการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำและยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวง

 27 เม.ย. 2567 21:44   

วันที่ 24 เมษายน 2567 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เลขาธิการ และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีมอบโล่ และเกียรติบัตร แก่ผู้นำชุมชนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และน่าน ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่

โดยพื้นที่ผ่านการตรวจประเมินการพัฒนาชุมชนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 ในระดับดีเยี่ยมและดีมาก รวมจำนวน 10 แห่ง เป็นการรับรองโดย ศูนย์วิจัยตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ที่ร่วมสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงดำเนินงานวิจัยศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ในข้อที่ 13 ว่าด้วยเรื่องการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป้าหมายที่ประเทศไทยจะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง และสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขณะนี้มูลนิธิโครงการหลวงได้ปรับกลยุทธ์การพัฒนาไปสู่การต่อยอดด้วยกระบวนการที่มุ่งเป้าพัฒนาระดับชุมชน ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อลดผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และยังมีการกำหนดตัวชี้วัดและพัฒนาเกณฑ์การประเมินนับเป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 5 มิติ ได้แก่ การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ความเข้มแข็งของชุมชนในการรองรับการเปลี่ยนแปลง และการลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

ปัจจุบันชุมชนโครงการหลวงได้รับการรับรองและยกระดับมาตรฐานแล้ว 22 แห่ง และมีแผนดำเนินการพัฒนาชุมชนเพื่อให้ได้รับรองมาตรฐานจนครบทั้ง 39 แห่ง พร้อมขยายผลความสำเร็จไปยังพื้นที่อื่น ชุมชนโครงการหลวงจะเป็นแหล่งเรียนรู้ในวิถีการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นตัวอย่างการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข่าวสารและกิจกรรม อื่นๆ