องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 01 พ.ค. 2567 21:11   

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เลขาธิการ และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ หนึ่งในพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรถึง 6 ครั้ง โดยครั้งแรกในปี พ.ศ.2509 จนกระทั่งก่อตั้งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ในปี พ.ศ.2527 ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมในปี พ.ศ.2534 ทำให้ทางการเห็นความสำคัญของการพัฒนาเส้นทางสัญจรที่สะดวกดังเช่นปัจจุบัน โครงการหลวงหนองหอยดำเนินงานส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรทดแทนการปลูกฝิ่นแก่ ชาติพันธุ์ม้ง ลีซู ยูนนาน และชาวพื้นเมือง รวม 5 หมู่บ้าน 754 ครัวเรือน นอกจากนี้ยังจัดทำศูนย์เรียนรู้วิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช และศูนย์เรียนรู้การปลูกป่าในระบบวนเกษตร พืชส่งเสริมหลักของที่นี่ ได้แก่ ผักตระกูลสลัด ผลไม้ตระกูลเบอร์รี ได้แก่ ราสเบอร์รี แบล็คเบอร์รี องุ่น และสมุนไพรเขตหนาว ซึ่งพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรสด 7 ชนิด โดยปีที่ผ่านมาเกษตรกรมีรายได้รวมมูลค่า 66.9 ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับหน่วยราชการและชุมชนจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวง โดยสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงปางไฮ แม่ขิ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในระดับ A

องคมนตรียังได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่มโครงการหลวง เพื่อติดตามแผนการปรับปรุงโรงผลิตน้ำดื่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ ความสะอาดปลอดภัยให้มากขึ้น ด้วยแหล่งน้ำในพื้นที่แห่งนี้ เป็นแหล่งน้ำคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์น้ำสำหรับการบริโภคโดยไม่ต้องผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพ และยังเป็นน้ำแร่จากแหล่งน้ำใต้ดินในระดับความลึก 150 เมตร ผ่านการกรองด้วยระบบอัลตร้าฟิลทราชัน รับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข และห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ข่าวสารและกิจกรรม อื่นๆ