มูลนิธิโครงการหลวงประชุมหารือความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับราชอาณาจักรภูฏาน ระยะที่ 2

 01 พ.ค. 2567 21:11   

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เลขาธิการ และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ให้การต้อนรับนายทินเล นัมเกล ปลัดกระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ ราชอาณาจักรภูฏาน และคณะ พร้อมหารือความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับประเทศภูฏาน ระยะที่ 2 ณ ห้องรับรอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิโครงการหลวงได้ให้การสนับสนุนแก่ประเทศภูฏานครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยส่งบุคคลากรโครงการหลวงไปช่วยจัดทำแปลงวิจัยทดลองไม้ผลเขตหนาว ต่อมาในปี พ.ศ.2555 ได้มีการจัดตั้งโครงการหลวงของราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรของภูฏาน และในปี พ.ศ. 2558 ได้มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ในกรอบความร่วมมือ 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ระหว่าง ปี พ.ศ. 2558-2562 เป็นการสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอก พืชสวน การแปรรูป การจัดการตลาด การพัฒนาแผนผังภูมิทัศน์ และการจัดทำแปลงสาธิตในพื้นที่โครงการหลวงภูฏาน 2 แห่ง คือ เดเชนโชริง เมืองทิมพู และ ชิมิปัง เมืองพูนาคา ซึ่งโครงการหลวงได้ให้ความรู้ในแนวทางพัฒนาแบบโครงการหลวงแก่เจ้าหน้าที่ของราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมสนับสนุนต้นพันธุ์สตรอว์เบอร์รี อาโวคาโด พีช พลัม แอปริคอทประดับ และต้นพันธุ์ทับทิม และพื้นที่โครงการหลวงภูฏานยังได้พัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ เป็นแหล่งพักผ่อนเชิงเกษตรแก่ประชาชนชาวภูฏาน ผลผลิตที่ได้จากแปลงสาธิตยังจำหน่ายภายในประเทศ ลดการนำเข้าได้บางส่วนอีกด้วย จากผลสำเร็จในระยะที่ 1 จึงพัฒนาความร่วมมือต่อในระยะที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2563-2567 โดยในปี พ.ศ.2565 นักวิชาการโครงการหลวงเดินทางไปให้ความรู้ด้านการเลี้ยงปลาสเตอร์เจียน และปลาเทร้าต์ และเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ภูฏานเดินทางมาศึกษาเรียนรู้การเพาะพันธุ์ปลา ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับในปีนี้ ได้วางแผนต่อยอดการสนับสนุนทั้งด้าน การผลิตไม้ดอก ไม้ผล พืชผัก การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การพัฒนาศักยภาพพืชท้องถิ่นของภูฏานให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ ความร่วมมือดังกล่าวนี้ เป็นการกระชับความสัมพันธ์ของราชวงศ์ของทั้งสองประเทศ และสนองในพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดงานของโครงการหลวงให้เกิดประโยชน์ต่อชาวโลก ข่าวสารและกิจกรรม อื่นๆ