องคมนตรีประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 1/2567

 07 พ.ค. 2567 06:00   

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เลขาธิการ และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ กรุงเทพมหานคร

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2561 ประกอบด้วย ผู้บริหารของหน่วยราชการในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก ตำรวจ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงาน กปร. กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย และในปีนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม อีก 7 หน่วยงาน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา และจังหวัดตาก ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 41 คน โดยมีหน้าที่ร่วมบริหารงานของมูลนิธิโครงการหลวงให้เป็นไปตามแนวทางพระราชทาน เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการพัฒนาพื้นที่สูงสู่ความยั่งยืน

การประชุมในครั้งนี้ องคมนตรี ประธานการประชุมได้เชิญชวนหน่วยงานผู้ร่วมประชุม ให้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงมีพระชนมพรรษา 72 พรรษา โดยการประสานความร่วมมือในการนำแบบอย่างการพัฒนาแบบโครงการหลวง ซึ่งประจักษ์ชัดในผลสำเร็จที่เกิดจากประสบการณ์และองค์ความรู้ที่สั่งสมมาถึง 55 ปี ไปสู่การพัฒนาประเทศ สร้างความอยู่ดีกินดีแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยในปีมหามงคลนี้โครงการหลวงได้เตรียมจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ สนองในพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด งานของโครงการหลวงตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เป็นที่รับรู้และเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง โดยกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การประกาศเป็นสถาบันการเรียนรู้ เพื่อให้ชาวไทยและชาวโลกได้รับทราบในพระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรขององค์นายกกิตติมศักดิ์ทั้งสองพระองค์ รวมทั้งพัฒนาต่อยอดให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ รวมทั้งพื้นที่ดำเนินการใน 7 จังหวัดภาคเหนือ ของมูลนิธิโครงการหลวงทั้ง 39 แห่ง เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติในแนวทางปฏิบัติที่ดีแบบโครงการหลวง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นิสิต นักศึกษา เกษตรกร องค์กรทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งประชาชนทั่วไป โดยสามารถเรียนรู้ผ่านการศึกษาดูงาน และหลักสูตรเรียนรู้ตามกลุ่มเป้าหมาย อาทิ หลักสูตรสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในหลักการพระราชทาน และหลักการทำงานของโครงการหลวง เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา เสริมทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเรียนรู้ระยะสั้น หลักสูตร International Workshop รวมทั้งมีแผนพัฒนาหลักสูตร Lifelong Education ร่วมกับมหาวิทยาลัย และเตรียมพัฒนาต่อยอดสู่หลักสูตรสำหรับผู้บริหารองค์กร เพื่อสร้างเข้าใจ เข้าถึงหลักการพัฒนาที่ได้รับพระราชทาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมการจัดงานโครงการหลวง 55 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ดในวันที่ 1-13 สิงหาคม งานโครงการหลวง 2567 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ในวันที่ 1-10 ธันวาคม รวมทั้งการต่อยอดผลสำเร็จในเวทีนานาชาติ และเตรียมการจัดงานสัมมนานานาชาติ ในเดือนธันวาคมนี้ ในหัวข้อ “จากการพัฒนาทางเลือกมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน: เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาทางเลือก เพื่อรับมือการท้าทายทุกประเด็นของโลก” เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากบริบทหลากหลายร่วมกันอภิปรายและแลกเปลี่ยนมุมมองในการจัดการกับความท้าทายในปัจจุบัน นำไปสู่ความที่ยั่งยืนของโลก นอกจากนี้แล้วยังมีกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายหลักโครงการหลวงคือ การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา โดยเป้าหมายฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรม รวม 1,440 ไร่ ด้วยการปลูกป่าแบบวนเกษตร เน้นพันธุ์พืชท้องถิ่น ไม้โตเร็ว และไม้เศรษฐกิจในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

จากการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง 10,723 ราย ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ รวม 376 ชนิด ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และมาตรฐาน GMP ในโรงคัดบรรจุ  มีเป้าหมายการการพัฒนาสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ โดยเตรียมรับการตรวจประเมินใน 5 ชุมชน เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยพัฒนาอาชีพแก่กลุ่มสตรีผ่านงานหัตถกรรมบนพื้นที่สูงเพื่อต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนภายใต้โครงการวัคซีนวัยรุ่น ส่งเสริมด้านสาธารณสุข สนับสนุนเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา และการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ขาดโอกาส


  

   ข่าวสารและกิจกรรม อื่นๆ