องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

 13 พ.ย. 2565 02:48   


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามงานที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของมูลนิธิโครงการหลวง เริ่มดำเนินงานเมื่อปี พ.ศ. 2512 ด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชประสงค์ให้ชาวเขาในพื้นที่เลิกปลูกฝิ่น สถานีฯ อ่างขางจึงเป็นแห่งแรกที่ดำเนินการวิจัยทดสอบพันธุ์พืชเขตหนาว เพื่อส่งเสริมแก่เกษตรกร สร้างรายได้ทดแทน รวมทั้งยังนำพันธุ์ไม้โตเร็วต่างถิ่นมาปลูกเพื่อฟื้นฟูพื้นที่โดยรอบ จนทำให้สภาพดอยหัวโล้นกลายเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันเกษตรกร 4 ชนเผ่า ได้แก่ ชาวลาหู่ ดาราอั้ง จีนยูนาน และ ไทใหญ่ มีรายได้มั่นคงจากการปลูก สตรอว์เบอร์รี พีช พลับ พลัม ผักอินทรีย์ กาแฟอาราบิกา รวมทั้งชา ซึ่งจะมีจำหน่ายในงานโครงการหลวง 2565 ระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2565 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่

 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอด การดำเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์อันยั่งยืน โดยทรงมุ่งเน้นให้มีการจัดการที่สมดุล ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยมีหน่วยงานภาครัฐร่วมประสานความร่วมมือในการจัดการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโดยรอบ ดอยอ่างขาง และโครงการหลวงทำหน้าที่ช่วยเหลือทำหน้าที่หลักในการช่วยเหลือส่งเสริมสร้างความอยู่ดีกินดี ของคนในชุมชน โดยยึดแนวพระราชทานสำคัญคือ เมื่อไม่รู้ต้องวิจัย และมุ่งเน้นการวิจัย พัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาการสร้างเศรษฐกิจที่สมดุล ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยองคมนตรีได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่จัดแสดงพันธุ์พืช เพื่อการเรียนรู้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาเยี่ยมชมในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง รวมทั้งงานทดสอบและขยายพันธุ์พืชใหม่ ๆ ทั้ง สมุนไพร ผัก ไม้ดอก ไม้ผล โรงเรือนผลิตเห็ดพอตโตเบลโล โรงเรือนวิจัยกุหลาบตัดดอก ซึ่งมีสายพันธุ์กุหลาบจากต่างประเทศกว่า 50 สายพันธุ์ โรงเรือนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว แปลงวิจัยสตอรว์เบอรีพันธุ์พระราชทาน 80 และ 88 โดยสถานีเกษตรหลวงอ่างขางจะเป็นหนึ่งในศูนย์การเรียนรู้ที่สำคัญของมูลนิธิโครงการหลวง ในด้านการวิจัยพืชเขตหนาว การส่งเสริมการปลูกพืชผัก ไม้ดอก ไม้ผล เขตหนาวแก่เกษตรกร ภายใต้ระบบการปลูกพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นตัวอย่างของการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างถูกต้องเหมาะสม ข่าวสารและกิจกรรม อื่นๆ