องคมนตรีประชุมและติดตามงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก

 23 ม.ค. 2566 03:35   


วันที่ 20 มกราคม 2566 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารศูนย์ประสานงานเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเลอตอ โดยอาคารทำการแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ก่อสร้างขึ้นโดยงบประมาณของจังหวัดตาก เพื่อการถ่ายทอดความรู้ ฝึกปฏิบัติทักษะอาชีพด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่คนในชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งยังเป็นสถานที่เพื่อการจำหน่ายผลผลิตเกษตรที่เป็นผลลัพธ์จากการส่งเสริมอาชีพปลูกพืชบนหลักการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

    

นับตั้งแต่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ เริ่มดำเนินการด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน และต่อยอดรูปแบบโครงการหลวงโมเดลสู่การแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่ไม่ถูกต้อง จากอดีตราษฎรปลูกฝิ่นและข้าวโพด ด้วยวิธีที่ทำลายทรัพยากรป่าไม้ จนทำให้เกิดภูเขาหัวโล้น ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในการฟื้นฟูพื้นที่กลับสู่ความสมดุล สร้างชุมชนอยู่ดีมีสุข โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค ได้แก่ ถนน น้ำ ไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพแก่คนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยหลังเสร็จสิ้นการประชุม องคมนตรีได้ปลูกต้นราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำชาติร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ติดตามงานก่อสร้างและการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบศูนย์ฯ เลอตอ ซึ่งได้วางแผนปลูกไม้ผลเขตหนาว ได้แก่ สาลี่ พีช บ๊วย และกลุ่มไม้โตเร็ว เช่น การบูร พญาเสือโคร่ง เมเปิ้ล และเสี้ยว ในบริเวณรอบพื้นที่ตั้งของศูนย์ฯ เลอตอ นอกจากเพื่อความสวยงามของพื้นที่แล้ว ยังเป็นจุดเพื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการปลูกไม้ยืนต้นแก่เกษตรกรและผู้สนใจ รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการสวมหมวกให้ดอย ซึ่งเป็นรูปแบบการใช้พื้นที่สูงอย่างเหมาะสม โดยปรับเปลี่ยนวิถีและรูปแบบการผลิตของเกษตรกร จากระบบการผลิตพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นพืชยืนต้นที่ให้ผลผลิตระยะยาว ใช้แรงงานน้อย และยังเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีกด้วย นอกจากนี้ยังปลูกผสมผสานไปกับพืชระยะสั้น เพื่อเพิ่มรายได้ และปลูกต้นไม้ป่าในแบบวนเกษตร ซึ่งจะทำให้พื้นที่สูงกลายเป็นป่าที่ยังสามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกร เป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเห็นคุณค่า และมีจิตสำนึกในการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ องคมนตรีได้เยี่ยมชมตู้ผลิตน้ำดื่มหยอดเหรียญซึ่งชุมชนได้รับการสนับสนุนจากมณฑลทหารบกที่ 33 เพื่อบริการน้ำดื่มสะอาดแก่คนในพื้นที่ โดยการนำน้ำประปาไปผ่านกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส คือ กระบวนการที่ทำให้น้ำบริสุทธิ์ ปราศจากสารปนเปื้อน มีต้นทุนต่ำ ง่ายต่อการรักษา และใช้งานสะดวก โดยรายได้ที่เกิดขึ้นจากตู้ผลิตน้ำดื่มหยอดเหรียญนี้ ชุมชนจะนำกลับมาเพื่อพัฒนาส่วนอื่น ๆ ของพื้นที่ต่อไป จากนั้น องคมนตรีได้เดินทางต่อไปยังอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อย บ้านห้วยโป่ง ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนพัฒนาแหล่งน้ำโดยกรมชลประทาน ปัจจุบันการก่อสร้างแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 92.60 รวมทั้งการดำเนินการก่อสร้างทางระบายน้ำล้น ซึ่งจะเป็นแหล่งน้ำที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยรวม


 


 ข่าวสารและกิจกรรม อื่นๆ