องคมนตรี ตรวจเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

 02 มี.ค. 2566 07:59   วันที่ 1 มีนาคม 2566 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติงานภายในบริเวณศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้พื้นที่บ้านเลอตอ เป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชสมัย ปัจจุบัน ศูนย์ฯ เลอตอ ดำเนินการเพื่อสนองตามพระราชประสงค์และพระราโชบาย ในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าสองยาง และอำเภอแม่ระมาด รวมจำนวน 25 หย่อมบ้าน ใน 6 หมู่บ้าน มีประชากร 2,536 ครัวเรือน รวม 7,476 คน

 

โดยการส่งเสริมด้านอาชีพเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง แนะนำพืชใหม่ที่เหมาะสมเพื่อสร้างรายได้ทดแทนพืชเสพติด การทำไร่เลื่อนลอย การปลูกข้าวโพดที่ทำลายสิ่งแวดล้อม และสร้างมลภาวะทางอากาศซึ่งเป็นปัญหาวิกฤตของประเทศไทยในขณะนี้ การพัฒนาของโครงการหลวงเป็นการเริ่มจากจุดเล็ก ๆ โดยแก้ไขที่ต้นตอของปัญหา ด้วยการสร้างให้เห็นผลสำเร็จให้เกษตรกรเกิดความเชื่อมั่น และขยายผลความสำเร็จออกไป ดังนั้นโครงการหลวงจึงให้ความสำคัญกับการจัดทำแปลงสาธิตพืชในระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร และเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชที่หลากหลาย โดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด และระบบปลูกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้มูลนิธิโครงการหลวงให้ความสำคัญกับการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว เกิดการบูรณาการการทำงานนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน องคมนตรีได้ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าในการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ซึ่งจัดสร้างขึ้นในบริเวณของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ซึ่งเป็นสถานที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาชุมชนเลอตอของหน่วยงานร่วมบูรณาการ

หลังจากนั้น องคมนตรีได้เดินทางต่อไปยังอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อย(สนับสนุนโครงการหลวงเลอตอ) บ้านห้วยโป่ง ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิต สร้างขึ้นโดยกรมชลประทาน มีความจุเก็บกักน้ำได้ปริมาณ 196,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ในการเกษตร การอุปโภค บริโภคของราษฎร ในช่วงฤดูฝนพื้นที่ 200 ไร่ และฤดูแล้ง 50 ไร่ ปัจจุบันได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และได้เริ่มดำเนินการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

 ข่าวสารและกิจกรรม อื่นๆ