คณะผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 3 เข้าศึกษาดูงานมูลนิธิโครงการหลวง

 09 มี.ค. 2566 04:31   


วันที่ 9 มีนาคม 2566 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้ให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การดำเนินงานของโครงการหลวง เพื่อการพัฒนาที่สูงอย่างยั่งยืน” ซึ่งโครงการหลวงได้น้อมนำแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของคนบนพื้นที่สูง นำร่องการแก้ไขปัญหาบนพื้นที่สูง เป็นต้นแบบการดำเนินงานให้แก่รัฐบาล สืบสาน รักษา และต่อยอดมาตลอดระยะเวลา 54 ปี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบซูม แก่คณะผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุม อาคารปฏิบัติการ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมูลนิธิเกษตราธิการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดจัดขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทย ให้เป็นผู้นำในระดับนานาชาติด้วยวิทยาการเกษตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ภายใต้หลักการตลาดนำการผลิตและเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความสมดุล มั่นคงและยั่งยืน โดยผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 120 คน หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายคณะได้เดินทางไปเลือกซื้อผลิตผลผลิตภัณฑ์ ที่ร้านโครงการหลวง สาขาแม่เหียะ และเข้าชมรูปแบบการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างอย่างยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวง ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ข่าวสารและกิจกรรม อื่นๆ