องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือน มิถุนายน 2565

 13 มิ.ย. 2565 19:14   


วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จ.เชียงใหม่ เพื่อรับฟังรายงานการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมสนับสนุนได้แก่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงาน ปปส. ภาค 5 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ โดยทุกหน่วยงานได้มุ่งต่อยอดแนวทางการขับเคลื่อนตามมติคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง หรือ กปส. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการ โดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ยึดหลักการโครงการหลวงในการส่งเสริมการทำการเกษตรแบบประณีต วางแผนการใช้ที่ดิน ทำให้เกษตรกรมีรายได้พอเพียง โดยใช้พื้นที่น้อยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสารชีวภัณฑ์เกษตรทดแทนสารเคมี สนับสนุนการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และขอให้ทุกหน่วยราชการทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล เข้าไปศึกษาเรียนรู้งานโครงการหลวง เพื่อนำผลสำเร็จไปขยายผลสร้างความอยู่ดีมีสุขแก่ประชาชน และสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความความรู้ความสามารถมาช่วยดำเนินงาน ร่วมให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า 5 ด้าน ได้แก่ สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐซึ่งเป็นวาระแห่งชาติตามนโยบายรัฐบาล


 ข่าวสารและกิจกรรม อื่นๆ