โครงการหลวงร้อยรวมพลังปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

 June 12, 2022, 10:23 p.m.    .


9 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในกิจกรรม "โครงการหลวงร้อยรวมพลังปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 และเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565" ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ หน่วยงานสนับสนุนภาครัฐ และบุคลากรมูลนิธิโครงการหลวง รวมกว่า 300 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 932 ต้น ในพื้นที่โดยรอบศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า“ชนกาธิเบศรดำริ” ซึ่งหมายถึง ศูนย์ที่รวมการดำเนินการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานไว้แก่มูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ การปฏิบัติงานศึกษาวิจัย และการพัฒนาการเกษตรบนที่สูง สืบสานประโยชน์ต่อชุมชนบนพื้นที่สูง ประชาชนชาวไทย และนานาประเทศ ศูนย์วิจัยฯ แห่งนี้ จึงเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานที่สูงแบบครบวงจร และมีจุดมุ่งหมายต่อยอดเป็นสถาบันการเรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในทุกมิติงานของโครงการหลวง ความ


ร่วมมือร่วมใจของบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน และบุคลากรมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อสนองพระบรมราโชบายการฟื้นฟูรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดรับการรณรงค์ของรัฐบาลในการปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสนับสนุนเป้าหมายวันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก จะทำให้ในอีกไม่ช้า...ดอกไม้สีเหลืองและสีม่วงของต้นราชพฤกษ์ รวงผึ้ง อินทนิล อินทรชิต รวมทั้งต้นไม้โตเร็วในโครงการป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงส่งเสริมการปลูกในพื้นที่ดำเนินการเพื่อสร้างป่า อาทิ จันทร์ทองไต้หวัน เมเปิล การบูร จะบานสะพรั่ง สร้างความร่มรื่นและสวยงามเต็มพื้นที่ ข่าวสารและกิจกรรม อื่นๆ