งาน “ศิลปหัตถกรรมพื้นที่สูง..กัญชงของแม่”

 Sept. 6, 2022, 1:13 a.m.    .


พิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “ศิลปหัตถกรรมพื้นที่สูง..กัญชงของแม่ ” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ที่ปรึกษาพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นประธานจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “ศิลปหัตถกรรมพื้นที่สูง..กัญชงของแม่” ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิโครงการหลวง และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา อีกทั้งยังเป็นปีสำคัญที่มูลนิธิโครงการหลวง และหน่วยงานร่วมกันดำเนินการสนองพระราชเสาวนีย์ ในเรื่องหัตถกรรมและกัญชง เป็นระยะเวลาครบ 15 ปี เกิดผลสำเร็จทั้งด้านการวิจัยและพัฒนาภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ เตรียมยกระดับกัญชงสู่พืชเศรษฐกิจของไทยต่อไป

 

 

จากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ในมิติความเป็นอยู่ของราษฎร เพื่อสร้างความอยู่ดีกินดี ห่างไกลยาเสพติด พร้อมไปกับการพัฒนาในมิติสิ่งแวดล้อม มาสู่พระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดังพระราชดำรัส “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่จะถวายความภักดีต่อน้ำ” ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเป็นพิเศษในงานหัตถกรรม และการใช้ประโยชน์จากพืชสร้างเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกัญชง มีรับสั่งว่า เมื่อพิจารณาข้อดีและตัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไป ก็จะสามารถส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ที่ให้เส้นใยที่มีคุณภาพ และสมควรศึกษาและส่งเสริมให้เกษตรกรชาวเขาปลูกกัญชง เพื่อใช้เส้นใย ผลิตเครื่องนุ่งห่ม และจำหน่ายเป็นรายได้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2537 โครงการหลวงได้ดำเนินงานส่งเสริมหัตถกรรมชนเผ่าแก่กลุ่มสตรี และกลุ่มแม่บ้าน ซึ่งเริ่มจากการปั่นเส้นด้าย และทอผ้าจากเส้นใยต้นลินินที่ส่งเสริมแก่เกษตรกร ต่อมาในปีพุทธศักราช 2540 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 500,000 บาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนรับซื้อหัตถกรรมชนเผ่าแก่มูลนิธิโครงการหลวง ทำให้หัตถกรรมชนเผ่าในพื้นที่โครงการหลวงเริ่มมีความหลากหลาย และสร้างรายได้เสริมแก่ครัวเรือนมากยิ่งขึ้น จากพระราชเสาวนีย์ได้นำมาสู่การวิจัย พัฒนาการปลูก และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกัญชงอย่างจริงจัง ในปีพุทธศักราช 2548 รัฐบาลโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนากัญชงอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาเส้นใยกัญชงเพื่อผลิตเป็นเครื่องนุ่งห่ม เป็นอาหาร และเวชสำอาง จนถือได้ว่า กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่มีอนาคต และปัจจุบันเกษตรกรยังสามารถปลูก แปรรูป และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชง ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย


งานศิลปหัตถกรรมพื้นที่สูง..กัญชงของแม่ นี้ จึงเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การต่อยอดการใช้ประโยชน์กัญชงให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันอาหาร สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย และสถาบันคลังสมองแห่งชาติ ได้ร่วมพูดคุยถึงทิศทาง มูลค่า และโอกาส ในการผลิตกัญชงเชิงการค้า ซึ่งคาดการณ์ว่า กัญชงจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศได้สูงกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทได้ภายในปี 2568 กิจกรรมสำคัญในงานวันนี้คือ การแสดงผลงานหัตถกรรมชนเผ่า และกัญชง โดยการแสดงแฟชั่นโชว์ ประกอบด้วย ชุดชนเผ่าดั้งเดิม ชุดชนเผ่าประยุกต์จากการออกแบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เครื่องแต่งกายซึ่งได้รับรางวัลการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยลายผ้าทอ ผ้าปักชนเผ่า และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเส้นใยกัญชง รวมทั้งยังมีการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดระบายสีลวดลายชนเผ่าบนตุ๊กตาดินเผา และการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “กัญชงไทย สู่ประโยชน์ประชาชน : อาหาร เส้นใย การแพทย์” ประชาชนสามารถเข้าชมนิทรรศการความก้าวหน้าของหัตถกรรมพื้นที่สูง และ 15 ปี กัญชงของแม่ ได้ต่อเนื่อง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้


  

  

  

 

  

  

  

  

 

 ข่าวสารและกิจกรรม อื่นๆ