ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ ร่วมกับ ปปส.ภ.5 จัดอบรมเยาวชนเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติด

 Sept. 20, 2022, 2:51 a.m.    .


วันที่ 16 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ ปปส.ภ.5 สถาบันวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูง สำนักงาน ปปส.ภาค 5 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ รพ.สต.ขุนแปะ งานพัฒนาการศึกษาและสังคม งานปศุสัตว์ มูลนิธิโครงการหลวง จัดโครงการพัฒนายุวเกษตรกรโครงการหลวงป้องกันยาเสพติด และ การเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ไฮบริดเพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอด ตามปรัชญาโครงการหลวงซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจาก ปปส.ภ.5 ความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตร อาทิเช่น ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ และได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไก่จากภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มยุวเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตามแนวทางปรัชญามูลนิธิโครงการหลวงเพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอดงานพัฒนาทางเลือกต่อไป โดยกลุ่มยุวเกษตรกกรฯและเยาวชนผู้สนใจจากโรงเรียนบ้านขุนแปะที่สนใจเข้าร่วมจำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมและพื้นที่เรียนรู้ด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

  • ผู้แทน ปปส.ภ.5 เข้าติดตามผลของเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ไฮบริดของกลุ่มเยาวชนจำนวน 50 ตัว ซึ่งไก่พันธุ์ยังไม่มีการสูญสียและมีปริมาณไข่ไก่เพิ่มมากขึ้นตามอายุของไก่ นอกจากนี้ยังให้ความรู้เรื่องการป้องกันยาเสพติดเบื้องต้น เพื่อให้เท่าทันจากปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
  •  เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ มูลนิธิโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่ การพัฒนาเรื่องการลดต้นทุนอาหารไก่ โดยใช้ข้าวโพด หญ้าเนเปียร์ หยวกกล้วย
  • เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอจอมทองและ สวพส. ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเรื่องการแปรรูปผลผลิตจากไข่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการฝึกทำขนมเพื่อเป็นสร้างรายได้ในพื้นที่
  • เจ้าหน้าศูนย์สงเคราะห์ราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเรื่องการเรื่องการจัดทำบัญชีกลุ่มและการวางแผนการสร้างรายได้ต่อเนื่องในระยะยาว ทั้งนี้กลุ่มเยาวชนมีแผนในการพัฒนาพื้นที่รอบเล้าไก่ เป็นพื้นที่ทางเกษตรพอเพียงตามแนวทางมูลนิธิโครงการหลวง ต่อไป
  • หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ นำผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดในพื้นที่จำนวน 2 คน (ผ่านการบำบัดจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์และศูนย์แสงอรุณฯ จ.แม่ฮ่องสอน) ที่อยู่ในกลุ่มเยาวชนฯเข้าหารือร่วมกับงานฝ่ายสังคม เจ้าหน้าที่ ปปส.ภ.5 และผู้นำท้องที่ เพื่อหาแนวทางสนับสนุนการช่วยเหลือเรื่องอาชีพ สร้างรายได้เพื่อไม่ให้กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก


 

 

 


 ข่าวสารและกิจกรรม อื่นๆ