องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน "โครงการหลวง ๕๓

 Sept. 21, 2022, 7:08 p.m.    .


วันที่ 21 กันยายน 2565 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการจัดงาน “โครงการหลวง ๕๓” ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งงาน “โครงการหลวง ๕๓” จัดไปแล้วเมื่อวันที่ 4-14 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ นับเป็นครั้งที่ 39 ของการจัดงานที่กรุงเทพฯ ภายใต้แนวความคิด The Infinite Blooms “น้ำพระทัยไม่มีสิ้นสุด”

 

องคมนตรีได้มอบของที่ระลึกจากโครงการหลวงแก่หน่วยงานร่วมสนับสนุนการจัดงานจำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 11 สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้น ที่ประชุมได้สรุปผลการจัดงาน โดยหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้เศรษฐกิจของประเทศซบเซาลง ส่งผลกระทบไปทั่วประเทศ การจัดกิจกรรมนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจ ช่วยหมุนเวียนรายได้ให้เกิดแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรม อาหาร เครื่องดื่ม จากโครงการหลวง และโครงการส่วนพระองค์ต่าง ๆ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ส่งบุคลากรและนิสิตเข้าไปช่วยสนับสนุนในทุกกิจกรรม เป็นการส่งเสริมให้เยาวชน คนรุ่นใหม่มีจิตสาธารณะ ได้เรียนรู้ ฝึกประสบการณ์ทำงานจากการลงมือปฏิบัติจริง และเข้าใจถึงความสำคัญของการเกษตรและอาหารคุณภาพอีกด้วย ผลการจัดงานในปีนี้มีจำนวนประชาชนเข้าร่วมงาน 4 แสน 3 หมื่นคน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 6.95 และจากผลการประเมินยังพบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไป มีการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น โดยประชาชนยังให้ความสนใจในผลิตผลผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ และให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าโครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวงจึงยังคงมุ่งพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพผลผลิตที่มาจากแปลงเกษตรกรในพื้นที่ดำเนินการ 6 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมพัฒนาช่องทางการจำหน่าย ให้สามารถส่งต่อผลิตผลผลิตภัณฑ์ถึงประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว โดยยังคงไว้ซึ่งคุณภาพ ความสด สะอาด ปลอดภัย

จากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 53 ปีของโครงการหลวง ในการสร้างผลงานวิจัยและส่งเสริมอาชีพเกษตรบนพื้นที่สูง เกิดผลสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากเหล่าอาสาสมัครทั้งนักวิจัย นักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ และหน่วยงานร่วมสนับสนุน ผลิตผลผลิตภัณฑ์จากการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นกว่า 500 ชนิด โครงการหลวงจึงมีแนวคิดการจัดงานเพื่อช่วยกระจายผลิตผลจากเกษตรกร สร้างผลงานวิจัยใหม่ ๆ เพื่อผู้บริโภค และเตรียมการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง นำสู่การเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา และวาระครบ 55 ปี ของการดำเนินงานของโครงการหลวง ในปี พ.ศ. 2567

 

 

 ข่าวสารและกิจกรรม อื่นๆ