องคมนตรี ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 1/2566

 Oct. 16, 2022, 6:12 p.m.    .


วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่

การติดตามความก้าวหน้าเพื่อขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ รวม 6 หมู่บ้าน 25 หย่อมบ้าน 1,678 ครัวเรือน ประชากรรวม 8,056 คน ปัจจุบันได้รับการส่งเสริมการปลูกพืชเขตหนาวโดยสมัครใจแล้ว 441 ราย กลุ่มพืชที่สร้างรายได้แก่เกษตรกรเป็นอันดับต้น ๆ คือ พืชผัก ผลไม้ พืชไร่ และกาแฟ ในการผลิตพืชผักมุ่งเน้นการใช้พื้นที่น้อยแต่ได้มูลค่ามาก มีการติดตั้งระบบการผลิตพืชผักแบบประหยัดน้ำและการให้ปุ๋ยแบบอัตโนมัติในโรงเรือนปลูกผัก ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก และส่งเสริมไม้ผล ได้แก่ การปลูกเสาวรส อะโวกาโด และมะม่วง รวมทั้งการผลิตพืชกัญชงซึ่งเป็นพืชที่มีผลตอบแทนสูง โดยขณะนี้รอการเก็บเกี่ยวเพื่อทำเป็นเส้นใย นอกจากนี้ ศูนย์ฯ เลอตอ ยังมีเป้าหมายส่งเสริมกาแฟอะราบิกาภายใต้ร่มเงา ซึ่งเป็นระบบการพัฒนาพื้นที่แบบวนเกษตร โดยผสมผสานพืชป่า ได้แก่ สน ปอฝ้าย เนียง เสี้ยวดอกขาว นางพญาเสือโคร่ง ต้นยาง ไข่เขียว ร่วมกับ ไม้ผล และพืชเกษตร โดยที่กาแฟเป็นพืชที่เจริญเติบโต และให้ผลผลิตดีเมื่อปลูกภายใต้ร่มเงา จึงเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่สร้างรายได้ที่ดีไปพร้อม ๆ กับการสร้างป่า การดำเนินการได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ปัจจุบันเกษตรกรได้ปลูกกาแฟแล้วกว่า 7,000 ต้น จากเป้าหมาย 18,000 ต้น จะปลูกแล้วเสร็จตามเป้าหมายภายในเดือนตุลาคมนี้

 

พื้นที่โดยรอบศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอในขณะนี้ ได้เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลง ชุมชนชาวปกาเกอะญอมีอาชีพสุจริต สร้างรายได้บนความพอเพียง ได้รับการเชื่อมต่อกับโลกภายนอก มูลนิธิโครงการหลวงเร่งพัฒนาพื้นที่โดยรอบที่ตั้งของศูนย์ฯ ให้เป็นพื้นที่สีเขียว เป็นตัวอย่างของการใช้พื้นที่ที่ถูกต้องตามระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ซึ่งแบ่งเป็น แปลงสาธิตพืชผัก แปลงปลูกไม้ยืนต้น เพื่อเป็นจุดเรียนรู้แก่เกษตรกรให้เห็นตัวอย่างผลสำเร็จของการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงอย่างยั่งยืน และเพื่อการศึกษาดูงาน นอกจากนี้ ยังจัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กให้แก่เยาวชน เป็นอาชีพเสริม สำรวจปัญหาการจัดการขยะในชุมชน 4 โรงเรียน และ 4 กลุ่มบ้าน จัดตั้งกองทุนการจัดการขยะ และนำชุมชนไปศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะ

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน องคมนตรีได้ร่วมการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนตุลาคม 2565 เพื่อรับฟังการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานร่วมบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ได้จัดเวทีออกแบบและวางแผนพัฒนางานหัตถกรรมบนพื้นที่สูง โดยกลไกศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูง ร่วมกับ กลุ่มหัตถกรรมบ้านนอแล กลุ่มชาติพันธุ์ดาราอั้ง พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากฐานภูมิปัญญาของชาติพันธุ์ นำใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามห่วงโซ่คุณค่า ประยุกต์ใช้หลักการ BCG Model ตามบริบทของชุมชน เพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จะสร้างอาชีพทางเลือกแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยขับเคลื่อนงานในรูปแบบภาคีหุ้นส่วนการพัฒนากับมูลนิธิโครงการหลวง และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ บ้านนอแล ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่


 ข่าวสารและกิจกรรม อื่นๆ