มูลนิธิโครงการหลวงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงานประกวดคลิปสั้น Tiktok

 Nov. 17, 2022, 7:38 a.m.    .มูลนิธิโครงการหลวง ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงานประกวด ในโครงการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทคลิปสั้น ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok หัวข้อ สุขภาพดี ชีวีสุขสันต์หนึ่งวัน..กับผลิตภัณฑ์โครงการหลวง  เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้ตราสินค้า “โครงการหลวง” ที่ปลูกโดยชาวเขาบนพื้นที่สูง ส่งมอบให้แก่ชาวเราให้ได้บริโภคผลิตผล ผลิตภัณฑ์ ดี-อร่อย โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “งานโครงการหลวง 2565” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม พ.. 2565 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

1. คุณสมบัติผู้สมัคร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

     1.1 นักเรียน (ระดับมัธยมศึกษา ม.4-ม.6 หรือเทียบเท่า)

     1.2 นิสิต และนักศึกษา (ประเภทอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า)

     1.3 ประชาชนทั่วไป

2. เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

2.1. สมัครเป็นทีม โดยมีสมาชิก 2-5 คน (ไม่น้อยกว่า 2 และไม่เกิน 5 คน) ผู้สมัคร 1 ทีม ส่งได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น และลงทะเบียนกรอกแบบฟอร์มยื่นส่งผลงานเข้าประกวด

2.2. คลิปสั้นที่ส่งเข้าประกวด ต้องสร้างขึ้นในแพลทฟอร์ม TikTok ในหัวข้อ “สุขภาพดี ชีวีสุขสันต์ หนึ่งวัน..  กับผลิตภัณฑ์โครงการหลวง” ความยาวไม่เกิน 1 นาที

2.3. จัดทำคลิปเป็นวิดีโอแนวตั้ง ขนาด 1080x1920 px ไม่จำกัดเทคนิคในการนำเสนอ สามารถใช้เทคนิคการตกแต่งคลิปได้ รวมถึงการใส่ Effect ที่มีอยู่ในแพลทฟอร์ม TikTok

2.4. คลิปสั้นจะต้องสื่อให้เห็นถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กำหนดได้อย่างชัดเจน ถ่ายทอดออกมาได้อย่างครบถ้วน น่าสนใจ และมีผลิตผล ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าโครงการหลวง ปรากฏอยู่ในคลิป

2.5.  เป็นคลิปที่แชร์เป็นสาธารณะผ่าน Tiktok ตั้งแต่วันที่ 21-29 พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น และจะต้อง Tag มาที่บัญชี tiktok.com/@d.sanook พร้อมใส่ hashtag #สุขภาพดีชีวีสุขสันต์ #หนึ่งวันกับผลิตภัณฑ์โครงการหลวง #งานโครงการหลวง2565 #งานโครงการหลวงเชียงใหม่ #โครงการหลวงดีอร่อย

2.6.  ปิด popular vote ใน Tiktok และแคปภาพผลงานให้เห็นจำนวนยอดการกดหัวใจส่งมาที่ Email: [email protected] ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

2.7.  คลิปสั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นคลิปที่ถ่ายด้วยตนเอง และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดผลงานผู้อื่น รวมถึงผู้ถูกถ่ายคลิปต้องได้รับความยินยอมในการถูกถ่ายทำคลิปสั้น รวมถึงยินยอมให้เผยแพร่ได้

2.8.  การแสดงผลงานต้องใช้ถ้อยคำที่สุภาพ ไม่ส่อเสียดหรือเป็นการดูหมิ่นก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมและไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

2.9. มูลนิธิโครงการหลวงสามารถนำผลงานของผู้ผ่านเข้ารอบและได้รับรางวัลไปใช้ในการเผยแพร่กิจกรรมงานโครงการหลวง 2565 ในทุกแพลทฟอร์ม โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของผลงานและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบ

2.10.  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

3. วิธีการสมัคร

     3.1 ลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมประกวดผ่านทาง https://forms.gle/M2PTaGKTrs9hKihD8

4. ระยะเวลาส่งผลงาน

: รับสมัคร                                                                                            บัดนี้ – 29 พฤศจิกายน 2565

: คัดเลือกผลงาน                                                                                     21 - 29 พฤศจิกายน 2565

: ประกาศผลงานที่ได้รางวัล                                                         30 พฤศจิกายน 2565

: รับรางวัล                                                                                            3 ธันวาคม 2565

5. เกณฑ์การตัดสินผลงานจากคณะกรรมการ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ

§  เนื้อหามีความสอดคล้องกับประเด็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ             30 คะแนน

§  ความคิดสร้างสรรค์                                                                     30 คะแนน

§  เทคนิคการนำเสนอที่แปลกใหม่ น่าสนใจ                                           30 คะแนน

§  คุณภาพของการผลิต                                                                  10 คะแนน

 

รางวัลความนิยมจากประชาชนทั่วไป (popular vote)

§  พิจารณาจากผลรวมยอดการกดหัวใจในแพลตฟอร์ม TikTok ผ่านช่องทางการเผยแพร่บัญชีผู้ใช้  (Account)  ของผู้ส่งเข้าประกวด จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น.

6. รางวัลการประกวด

     6.1. ประเภท นักเรียน (ระดับมัธยมศึกษา ม.4-ม.6)

                 รางวัลชนะเลิศ                                   รับเงินรางวัล                  10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

     6.2 ประเภทนิสิต นักศึกษา (ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า)

                 รางวัลชนะเลิศ                                   รับเงินรางวัล                  10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

     6.3 ประชาชนทั่วไป

                 รางวัลชนะเลิศ                                   รับเงินรางวัล                  10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

     6.4 รางวัล popular vote                              รับเงินรางวัล                    5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

7. การติดต่อสอบถาม

Facebook แฟนเพจ : โครงการหลวง
https://www.facebook.com/royalproject.pr

โครงการหลวง ดี-อร่อย
https://www.facebook.com/ROYALPROJECTFOUNDATION

โทร 0 5332 4002 มือถือ 08 1783 4216, 09 7920 3859

 

 ข่าวสารและกิจกรรม อื่นๆ