องคมนตรี ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 2/2566

 Nov. 10, 2022, 9:49 a.m.    .


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่

 
ด้วยความช่วยเหลือราษฎรชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอในเขตพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก จากการดำเนินงานมาเป็นเวลากว่า 5 ปี มีผลความก้าวหน้าดีขึ้นโดยลำดับ ปัจจุบันเกษตรกร 97 ครัวเรือน มีรายได้จากการปลูกพืชเขตหนาว ได้แก่ ผัก พืชไร่ กาแฟ และไม้ผล เพื่อลดการทำไร่เลื่อนลอย มีมูลค่ารวมกว่า 2.3 ล้านบาท เป็นตัวอย่างความสำเร็จในการส่งเสริมอาชีพเป็นที่ประจักษ์ โครงการหลวงเลอตอยังได้จัดทำแผนส่งเสริมความหลากหลายของชนิดพืช เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคอย่างพอเพียง โดยเน้นกลุ่มประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบเพื่อการขนส่งที่รวดเร็ว และคงความสดของผลิตผล นอกจากนี้ ยังมีแผนขยายการส่งเสริมการปลูกกัญชงซึ่งเป็นพืชที่มีผลตอบแทนสูง โดยกัญชงรุ่นแรกที่ส่งเสริมเตรียมการเก็บเกี่ยวในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อทำเป็นเส้นใยส่งผลิตเป็นเครื่องนุ่งห่มต่อไป โครงการหลวงยังวางเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่โดยรอบที่ตั้งของ โครงการหลวงเลอตอ ให้เป็นพื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จของการใช้พื้นที่อย่างถูกต้อง เน้นการปลูกพืชในระบบวนเกษตร เป็นไปตามหลักวิชาการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยเน้นการปลูกไม้ยืนต้นที่หลากหลาย เพื่อสร้างความเขียวชอุ่ม ความสวยงาม และลดมลภาวะในพื้นที่ภายใต้โครงการสวมหมวกให้ดอย

ที่ประชุมยังได้พิจารณาการสร้างศูนย์วิจัย พัฒนาและเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เพื่อจัดตั้งโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์นมที่มีมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ แก้ปัญหาการขนส่ง และรองรับการขยายการเลี้ยงกระบือนมในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันโครงการหลวงแห่งนี้มีการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือนมสายพันธุ์เมซานีและแพะนมพันธุ์ชาแนน แก่ราษฎรในพื้นที่ โดยรับน้ำนมดิบมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งในช่วงปี พ.ศ.2560 – 2565 มีปริมาณน้ำนมดิบรวมกว่า 200 ตัน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงมากกว่า 5 แสนบาทต่อ/ราย/ปี และในปัจจุบันฟาร์มเลี้ยงกระบือนมที่โครงการหลวงแม่ทาเหนือได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ฟาร์มกระบือนมจากกรมปศุสัตว์เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาและเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมนี้ในอนาคตมีเป้าหมายเป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับราษฎรในพื้นที่ เกิดประโยชน์ต่อผู้สนใจเข้าเรียนรู้ สอดรับตามเป้าหมายการเป็นองค์กรเพื่อถ่ายทอดและขยายองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป

 

 

 ข่าวสารและกิจกรรม อื่นๆ