พิธีเปิดร้านมูลนิธิโครงการหลวงสาขา อตก.

 Nov. 17, 2022, 7:33 a.m.    .


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.20 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดร้านมูลนิธิโครงการหลวง สาขา อตก. โดยนับเป็นร้านสาขาที่ 2 ที่ตั้งขึ้นมาอย่างยาวนานถึง 30 ปี จากจำนวนร้านมูลนิธิโครงการหลวงทั้งสิ้น 20 สาขา โดยสาขาแรกคือร้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมผลิตผลโครงการหลวง ที่รับจากศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่มาเข้ากระบวนการคัด และบรรจุ เพื่อกระจายไปยังร้านค้า โรงแรม ร้านอาหาร และซูเปอร์มาร์เก็ตต่าง ๆ ด้วยประชาชนชาวไทยได้ให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตผล และผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินงานตามแนวทางพระราชทานของล้นเกล้ารัชกาลที่เก้า และพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสร้างสุขแก่ปวงประชาทุกหมู่เหล่า ความอยู่ดีกินดีและการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนทั้งบนพื้นที่สูงและพื้นที่ราบ โดยเฉพาะหนึ่งในปัจจัย 4 ของการดำรงชีวิตที่สำคัญ คือ อาหารที่ปลอดภัย และสุขภาพที่แข็งแรง จึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการดำเนินภารกิจของโครงการหลวง ผลิตผลเขตหนาวจำนวนมากที่มาจากงานวิจัย และแปลงส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรบนพื้นที่สูง ได้ส่งต่อมาสู่ชาวเรา ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่าง ๆ โดยโครงการหลวงได้ขยายจำนวนร้านจำหน่าย เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถหาซื้อผลิตผลได้สะดวก และทั่วถึง นอกเหนือจากการหาซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตต่าง ๆ ปัจจุบัน ร้านมูลนิธิโครงการหลวงมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 20 สาขา โดยตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ จำนวน 12 สาขา และกระจายไปในจังหวัดอื่น ๆ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย อุดรธานี อีก 8 สาขา

    

ร้านมูลนิธิโครงการหลวง สาขา อตก. แห่งนี้ ได้รับความร่วมมือจากองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) จัดหาทุนพร้อมจัดสร้างเป็น “ศาลาโครงการหลวง” เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 และเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงรับการน้อมเกล้าฯ ถวาย และทรงเปิดศาลาโครงการหลวงขึ้นเป็นครั้งแรก ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น ร้านมูลนิธิโครงการหลวง สาขา อตก. ซึ่งเป็นสาขาที่มียอดจำหน่ายสูงสุด จากการเปิดให้บริการมาถึง 30 ปี สภาพร้านได้เสื่อมโทรมลง โครงการหลวงจึงดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และออกแบบตกแต่งภายใน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การก่อสร้างได้รับการสนับสนุนจากกองทัพบก กองทัพภาคที่1 ดำเนินการก่อสร้างโดยกองพลพัฒนาที่ 1 อีกทั้งยังพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างความรวดเร็ว และความสะดวกสบายต่อผู้ใช้บริการที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยการสนับสนุนของ สำนักงาน กสทช. นอกจากภายในร้านจะมีผลิตผลหลากหลายชนิดของโครงการหลวง ได้แก่ ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูป ต่าง ๆ จำหน่ายแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์ดอยคำ ดอยตุง โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และโครงการอื่น ๆ รวมมากกว่า 2,000 รายการ ร้านมูลนิธิโครงการหลวงสาขานี้ยังเพิ่มพื้นที่นั่งสำหรับรับประทานอาหารว่าง กาแฟ ชา และเครื่องดื่มต่าง ๆ จากวัตถุดิบโครงการหลวง ในบรรยากาศ Glass house โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ในเวลา 08.00-18.00 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ รวมทั้งวันนักขัตฤกษ์ ปรับเวลาเปิดบริการให้เร็วขึ้นอีก 1 ชั่วโมง โดยเริ่มตั้งแต่ 07.00-18.00 น.
 ข่าวสารและกิจกรรม อื่นๆ