องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือน มกราคม 2566

 12 ม.ค. 2566 05:50   


วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมกราคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ เพื่อรับฟังการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายงานการคาดหมายลักษณะอากาศในเดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2566 ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเพื่อให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงบริหารจัดการการเกษตรอย่างเหมาะสม โดยหลังจากวันที่ 15 มกราคมนี้ ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อาจเกิดน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ ควรระวังความเสียหายที่จะเกิดกับพืชผลทางการเกษตร รวมทั้งควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืช รักษาอุณหภูมิดินลดการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน ส่วนในเดือนกุมภาพันธ์ สภาพอากาศทั่วไปส่วนใหญ่ยังคงมีอากาศเย็น และมีหมอกในตอนเช้า ในระยะครึ่งหลังของเดือน อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้น เป็นการเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน 


  

 

เนื่องจากโครงการหลวงเริ่มตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่น ซึ่งเป็นพืชเสพติดที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และความมั่นคงของประเทศ ตลอดการทำงานตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน เป็นการประสานความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ซึ่งในปีนี้ ได้ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง และโรงพยาบาลโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เตรียมการดำเนินการบำบัด รักษา ฟื้นฟู และช่วยเหลือในด้านอาชีพแก่ผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ซึ่งมีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง แม่แฮ และทุ่งหลวง ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง โดยวางแนวทางทั้งด้านการติดตามช่วยเหลือ พัฒนาอาชีพ และสนับสนุนทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดแล้ว เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้เสพได้เข้าสู่กระบวนการบำบัดโดยสมัครใจ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันในกลุ่มเยาวชน และได้นำคณะสื่อมวลชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จำนวน 40 คน ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาการปลูกฝิ่นและได้ปรับเปลี่ยนเป็นพืชเขตหนาวทดแทน และมีการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดอย่างต่อเนื่องในโครงการต่าง ๆ อาทิ การเข้าร่วมสถานประกอบสีขาวปลอดยาเสพติด การดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ภายใต้ชื่อ “โครงการวัคซีนวัยรุ่น” เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนร่วมกันทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจ เช่น สืบสานงานหัตถกรรมชนเผ่าลาหู่ โดยการ ถักหญ้าอิบุแค นำมาต่อยอดสร้างรายได้ ด้วยแนวทางการพัฒนาทางเลือกได้ถูกใช้เป็นหลักสากลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องจากการประชุมยาเสพติดของสหประชาชาติ (UNGASS 2016) ได้ปรับยุทธศาสตร์การแก้ปัญหายาเสพติด จากประเด็นของกฎหมายกระบวนการยุติธรรมอย่างเดียว มาเป็นการจัดการแก้ไขปัญหาด้วยความสมดุล มุ้งเน้นแก้ไขปัญหาสังคม ความยากจน และปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 20 ปี จึงเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย กำหนดมาตรการพัฒนาทางเลือก โดยใช้หมู่บ้าน ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนในพื้นที่สูงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด


 ข่าวสารและกิจกรรม อื่นๆ