องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

 23 ก.พ. 2566 11:42   


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมนี้เป็นเวทีหารือร่วมกันของหน่วยงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในงานพัฒนาพื้นที่สูง ซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่นำสู่ผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมดังที่เห็นในปัจจุบัน โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ อย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ศูนย์ชนกาธิเบศรดำริ แห่งนี้ จึงเป็นศูนย์กลางของการประสานความร่วมมือภายใต้มูลนิธิโครงการหลวง เป็นสถานที่ดำเนินการวิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้การเกษตรที่สูง ให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง หนึ่งในผลงานวิจัยสำคัญด้านผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช คือ สารพีโรด้วงหมัดผักของโครงการหลวง ได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรแล้ว เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

การดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิโครงการหลวง พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินการร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน ในการอบรมหมอดินอาสา ส่งเสริมธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ การทำเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน 7 แห่ง รวมทั้งการสำรวจ ออกแบบ ซ่อมแซมระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ รวม 9,575 ไร่ โดยปีนี้มุ่งเน้นการพัฒนาในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชสมัย การดำเนินการร่วมกับสำนักงาน ปปส.ภาค 5 ในโครงการวัคซีนวัยรุ่น มีกลุ่มเยาวชนวัคซีนวัยรุ่นโครงการหลวงพื้นที่ใหม่ ในปี 2566 ได้แก่ กลุ่มเยาวชนหมู่บ้านกระเหรี่ยงห้วยเย็น ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง จำนวน 10 คน สมัครเข้าร่วมโครงการ ช่วยตรวจตราเฝ้าระวังยาเสพติดในพื้นที่ ฝึกอบรมความรู้ด้านยาเสพติด สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพ การเลี้ยงไก่ไข่ตามแนวทางโครงการหลวงแก่กลุ่มเยาวชนเพื่อเลี้ยงเป็นรายได้ จำนวน 50 ตัว โดยเฉลี่ยออกไข่วันละ 47 ฟอง สร้างรายได้ภายใน 90 วัน จำนวน 12,000 บาท และในปี ๒๕๖๖ กลุ่มเยาวชนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะยังได้รับการสนับสนุนไก่กระดูกดำเพิ่มเติมจากโครงการหลวง อีก ๑๐๐ ตัว เพื่อต่อยอดการพัฒนาศักยภาพและสร้างรายได้สู่ความยั่งยืน โดยมีศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้ความรู้ สอนการทำบัญชีรายรับรายจ่ายแก่กลุ่ม รวมทั้ง ร่วมพัฒนาสตรีและกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยจัดกิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องมือ Design Thinking จำนวน 3 แหล่ง คือ วิสาหกิจชุมชนดาวม่าง งานผ้าใยกัญชง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทอผ้าปกาเกอะญอ บ้านแม่ก๊ะเปียง และกลุ่มสตรีทอผ้ากี่เอวบ้านผาหมอน

  ข่าวสารและกิจกรรม อื่นๆ