องคมนตรี ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

 02 มี.ค. 2566 10:24   


วันที่ 2 มีนาคม 2566 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดตาก ผู้แทนจากกระทรวง กรม และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เป็นวันที่สอง ณ อาคารศูนย์ประสานงานเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเลอตอ ที่ก่อสร้างขึ้นโดยงบประมาณของจังหวัดตาก เป็นอีกหนึ่งในสถานที่เพื่อการถ่ายทอดความรู้ ฝึกปฏิบัติทักษะอาชีพด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่คนในชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งยังเป็นสถานที่จำหน่ายผลผลิตเกษตรที่เกิดจากการส่งเสริมอาชีพปลูกพืชบนหลักการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ดำเนินงานสืบสาน รักษา ต่อยอด ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากพื้นที่ทุรกันดาร ชาวบ้านยากจน ปลูกฝิ่น และทำไร่ข้าวโพด ปัจจุบันชุมชนได้รับการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต จากหน่วยงานสนับสนุนทั้งหน่วยงานจากรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน อาทิ เส้นทางขนส่งผลผลิต การขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่ชุมชน สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่หินหลวงน้อย เพื่อการเกษตรและอุปโภค บริโภค และยังมีการเจาะสำรวจน้ำบาดาล ต่อระบบกระจายน้ำเข้าสู่ชุมชน รวมถึงการพัฒนาระบบการสื่อสาร เนื่องจากจุดที่ตั้งของบ้านเลอตออยู่ห่างไกลไม่สามารถติดต่อกับภายนอกได้ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในการสร้างอาคารเอนกประสงค์ ปรับพื้นที่และภูมิทัศน์ภายในบริเวณของศูนย์ฯ เลอตอ รวมทั้งการขุดสระเก็บน้ำ ในโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งจะเป็นที่สำหรับกักเก็บน้ำในหน้าฝนเพื่อเอาไปใช้ในหน้าแล้ง โดยใช้หลักการเติมน้ำไปเก็บไว้ชั้นใต้ดิน ขุดบ่อในบริเวณพื้นที่น้ำท่วมหรือจุดรวมของน้ำ เพื่อกักน้ำให้ซึมลงไปชั้นหิน เป็นการพักน้ำรวมไว้เหมือนธนาคาร ถือเป็นแนวทางการบริหารจัดการน้ำใต้ดินแบบครบวงจรที่มีความยั่งยืน สามารถนำน้ำออกมาใช้เมื่อต้องการ แก้ปัญหาน้ำแล้ง ทำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ด้านการประกอบอาชีพการเกษตร ได้ส่งเสริมการปลูกพืชผัก ไม้ผล พืชไร่ และกาแฟ รวมทั้งการแปรรูปเพื่อสร้าง ก่อเกิดรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยระยะ 4 เดือนที่ผ่านมา มีรายได้เป็นมูลค่ารวมกว่าหนึ่งล้านบาท

 

จากการประชุมติดตามงานร่วมกับคณะหน่วยงานร่วมสนับสนุน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โดยในปี 2566 ได้มุ่งเน้นเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้นำชุมชน ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ งานหัตถกรรม และให้ความรู้ด้านการตลาดแก่กลุ่มสตรี เพิ่มทักษะการผลิตพืชแบบโครงการหลวง สร้างภูมิคุ้มกันในแก่เยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมการเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก

บ่ายวันเดียวกัน องคมนตรีได้เดินทางต่อไปยัง อาคารคัดบรรจุผลผลิตโครงการหลวงเลอตอ บ้านจ่อคี ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมผลผลิตและคัดบรรจุผลผลิต เพื่อส่งจำหน่ายผ่านฝ่ายบริหารผลิตผลและผลิตภัณฑ์แปรรูปโครงการหลวง รวมทั้งร้านอาหาร โรงเรียน ภายในจังหวัดตาก ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการจัดการผลผลิตคุณภาพ
 ข่าวสารและกิจกรรม อื่นๆ