องคมนตรีประชุมและตรวจเยี่ยมติดตามงานในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

 Sept. 20, 2022, 2:29 a.m.    .


วันที่ 16 กันยายน 2565 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดตาก ผู้แทนจากกระทรวง กรม และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ดำเนินงานสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรจากพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ชาวบ้านยากจน ปลูกฝิ่น ประกอบอาชีพทำไร่ข้าวโพด ปัจจุบันชุมชนได้รับการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต ได้แก่ การสร้างถนนโดยความร่วมมือของกรมทางหลวงชนบท เส้นทางจากทางหลวงแผ่นดิน 105 ถึงที่ทำการศูนย์ฯ เลอตอ และถนนสายบ้านแม่ตื่นน้อยถึงที่ทำการศูนย์ฯ เลอตอ รวมทั้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์ และบริเวณอาคารบรรจุผลิตผล บ้านจ่อคี รวมระยะทางทั้งสิ้น 75.854 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่ชุมชนแล้วเสร็จจำนวน 7 กลุ่มบ้าน อยู่ระหว่างการดำเนินการ 6 กลุ่มบ้าน สำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ โดยกรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำ ได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่หินหลวงน้อย ดำเนินการแล้วร้อยละ 33 พร้อมทั้งสำรวจธรณี และขุดเจาะน้ำบาดาล ต่อระบบกระจายน้ำเข้าสู่บ่อเก็บน้ำของอาคารคัดบรรจุ สำนักงาน กสทช. ยังได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อติดตั้งจุดทวนสัญญาณวิทยุสื่อสาร เพื่อให้การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ในช่วง 11 เดือนที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ได้ส่งมอบผลผลิตของเกษตรกรผ่านระบบการจัดการการตลาดเพื่อสังคมของมูลนิธิโครงการหลวง แล้วจำนวน 89,944 กิโลกรัม เป็นมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท อบรมการแปรรูปเสาวรสซึ่งเป็นผลผลิตที่มีจำนวนมากในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ เยลลี่กัมมี่เสาวรส เปลือกเสาวรส 3 รส เมล็ดเสาวรสจี๊ดจ๊าด ทดลองจำหน่ายและเริ่มสร้างรายได้กลับคืนสู่กลุ่มแล้ว นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในโครงการการปลูกป่าวนเกษตร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟในระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยชนิดกล้าไม้ที่ปลูกมาจากการสำรวจความต้องการของชุมชน ได้แก่ กาแฟ ไผ่ ซิลเวอร์โอ๊ค อะโวคาโด มะม่วง ในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเลอตอ บ้านห้วยโป่ง และบ้านวะเบยเดหลังจากการประชุมองคมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์ประสานงานเศรษฐกิจพอเพียงโครงการหลวงเลอตอ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ฝึกปฏิบัติทักษะอาชีพด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเป็นจุดจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกร นับเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี ของการพัฒนาที่นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นตามลำดับ มุ่งสู่เป้าหมายชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข่าวสารและกิจกรรม อื่นๆ