การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บ วิเคราะห์และการเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ (BIG DATA)

 Jan. 13, 2023, 3:16 a.m.    .


การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บ วิเคราะห์และการเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ (BIG DATA) ของมูลนิธิโครงการหลวงการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บ วิเคราะห์และการเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ (BIG DATA) ของมูลนิธิโครงการหลวง

 

วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บ วิเคราะห์และการเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ (BIG DATA) ของมูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จ.เชียงใหม่ โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบคลังข้อมูลขนาดใหญ่ ต้นแบบโปรแกรมการบริหารด้านเศรษฐกิจเพื่อการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง การพัฒนาแพลตฟอร์มการบริการข้อมูลด้านสังคมและชุมชนในการขับเคลื่อนโครงการหลวง การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตรในพื้นที่โครงการหลวง รวมทั้งการจัดตั้งบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้มีมาตรฐานรองรับการนำข้อมูลมาใช้งานตามข้อบังคับทั้งหลักกฎหมาย และหลักสากล โดยสำนักงาน กสทช. ได้สนับสนุนการจัดสร้าง DATA CENTER ซึ่งมีอุปกรณ์เทคโนโลยีทั้งระบบการสื่อสาร และระบบบริหารจัดการข้อมูลที่มีความปลอดภัย และทันสมัย โดยมีเป้าหมายให้เป็นคลังข้อมูลการพัฒนาพื้นที่สูงที่สำคัญของประเทศในอนาคต และเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาในภาพรวมของประเทศได้ในอนาคตต่อไป ข่าวสารและกิจกรรม อื่นๆ