องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้างานการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ

 Jan. 23, 2023, 3:06 a.m.    .


วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้เดินทางไปศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ เพื่อมอบนโยบายการทำงานตามผังโครงสร้างใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวงให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน

 
  

จากนั้นองคมนตรีได้ติดตามความก้าวหน้างานการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ซึ่งจะจัดสร้างขึ้นในบริเวณศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงกรุงเทพฯ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้สำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูปที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งเป็นที่จัดแสดงนิทรรศการเรื่องราว ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของโครงการหลวง จุดกำเนิดของการปลูกพืชเมืองหนาวในประเทศไทย ที่เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิ ทั้ง 2 พระองค์

 


 


 ข่าวสารและกิจกรรม อื่นๆ