องคมนตรี ประชุมและติดตามความก้าวหน้าการจัดเตรียมงานพิธีเปิด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง

 31 ม.ค. 2566 16:07   


วันที่ 29 มกราคม 2566 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมบริเวณภายในศูนย์วิจัยฯ และ เพื่อเตรียมงานพิธีเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชนกาธิเบศรดำริ

  

โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง” ขึ้นในพื้นที่ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามศูนย์วิจัยฯ แห่งนี้ว่า “ชนกาธิเบศรดำริ” มีความหมายว่า เป็นศูนย์รวมการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และมูลนิธิโครงการหลวงมุ่งให้ศูนย์วิจัยแห่งนี้ฯ เป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาพื้นที่สูง เกิดประโยชน์แก่ชาวเขาชาวเรา และชาวโลก ดังปณิธานที่ตั้งไว้ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ อย่างเป็นทางการ ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของชาวจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดใกล้เคียงและประชาชนชนเผ่าบนพื้นที่สูง ที่ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง เพื่อประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนแก่พื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย

 

จังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ข่าวสารและกิจกรรม อื่นๆ